Rekomp, regional kompetanseutviklings prosjekt i Nygård barnehage 2022-2024

Vi driv med utviklingsprosjekt i samarbeid med HVL kring psykososialt miljø og endringar i barnehagelova som kom 2021.

Relasjonar og samspel er essensiellt, med fokus på det dei vaksne (både personal og foreldre) kan gjere for å skape så gode samspel og relasjonar som mogeleg- for eit trygt og godt barnehagemiljø for alle barn. Vi treng vere tydelege og varme vaksne, som arbeider systematisk og målretta. Rekomp prosjektet hjelper oss med dette og vi er i ein lærerik prosess, det likar vi!